Privacybeleid Stichting Oera Linda

Over ons privacybeleid

Stichting Oera Linda geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stichting Oera Linda. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webhosting

Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Siteground. Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het gebruik van onze website en diensten die worden gedeeld met Siteground heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Siteground is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens.

Webshopsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software. Wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonlijke gegevens, zoals een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten

Voor onze reguliere zakelijke e-mail gebruiken we de e-maildiensten van Siteground. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Siteground heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Sectie wordt beoordeeld

Beoordelingen

Sectie wordt beoordeeld

Transport en logistiek

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het van belang dat wij uw naam, adres en woongegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Boekhouding

Sectie wordt beoordeeld

Externe verkoopkanalen

Sectie wordt beoordeeld

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u onze diensten aan te bieden en/of om deze verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Medewerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot het delen van uw gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen hieraan te voldoen en te assisteren, maar zullen we, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat u bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Op grond van relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als betrokkene een beroep kunt doen op deze rechten. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u bij ons bekend heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat Op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in relatie staan tot of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking op te heffen.

Recht van overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar kunnen zijn tot uw persoon, door een derde naar keuze te laten verwerken. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij of derden in opdracht van ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat we de eerdere gegevensbeveiliging niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van uw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij een terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt, retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over uw persoon verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Juridische details

Stichting Oera Linda
Diever, Nederland / info@oeralinda.org

Winkelwagen
Scroll naar boven